Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Địa điểm: số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Website:

Giới thiệu

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản.

Quyền lợi nhân viên